ALGEMENE VOORWAARDEN​

 

Algemene voorwaarden VRF1

VRF1 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 72177497 en is gevestigd aan de Binckhorstlaan 151a (2516 BA) te Den Haag.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: VRF1
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk en mondeling aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de diensten die VRF1 aanbiedt zijn virtual racing in een simulator, het aanbieden van diverse arrangementen, verhuur, bedrijfsactiviteiten en meer.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door VRF1 terzake de door de klant aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website die VRF1 gebruik is www.vrf1.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VRF1, elke overeenkomst tussen VRF1 en Opdrachtgever en op elke dienst die door VRF1 wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VRF1 aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van VRF1 is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met VRF1 is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door VRF1 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van VRF1 zijn vrijblijvend. VRF1 is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft VRF1 het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor VRF1 gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen VRF1 niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van VRF1 zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VRF1 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Arrangementen of kortingen kunnen tegen bijzondere voorwaarden aangeboden worden en zijn enkel en alleen onder die voorwaarden geldig.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard, of door de gemaakte reservering te betalen.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan VRF1, zal VRF1 de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal veertien dagen geldig, daarna kan VRF1 niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. VRF1is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door VRF1aan Opdrachtgever.
 5. Het annuleren van een losse reservering is slechts mogelijk tot 24 uur van te voren. Hierna is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 6. Het annuleren van een arrangement en/of de huur van VRF1 is slechts beperkt mogelijk. Indien de reservering na de bevestigde offerte of een reeds gesloten overeenkomst wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht tot drie weken voor de aanvangsdatum 25% van de overeengekomen prijs te vergoeden. Indien de annulering plaatsvindt twee weken voor de aanvangsdatum is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Annulering vanaf één week tot de aanvangsdatum is het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Partijen kunnen hiervan afwijken indien dit expliciet is overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en VRF1 een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als VRF1 kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien VRF1 ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 5. Zowel Opdrachtgever als VRF1 kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is VRF1 nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Aanpassing van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan op locatie van VRF1 zijn bestaande reservering uitbreiden indien mogelijk. Een en ander is afhankelijk van bestaande reserveringen op de betreffende dag. Ingeval van uitbreiding is Opdrachtgever verplicht de meerprijs (direct) te voldoen.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is VRF1gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Ingeval van arrangementen of huur, zijn aanpassingen slechts mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de aanvangsdatum, tenzij VRF1 andere afspraken met Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Maar exclusief overige kosten.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Betaling dient vooraf te geschieden. Betaling kan op basis van facturatie, waarbinnen de betaling uitelrijk binnen 14 dagen na factuur
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van VRF1 te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. Opdrachtgever kan slechts gebruik maken van de diensten van VRF1 indien betaling voorafgaand aan de dienst door VRF1 is ontvangen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van VRF1 of op locatie van VRF1. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van VRF1 een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. In geen geval heeft Opdrachtgever recht op restitutie indien Opdrachtgever zelf besluit eerder te stoppen met het gebruik van de faciliteiten.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal VRF1 zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien VRF1 meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. VRF1 zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is VRF1 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor VRF1, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. VRF1 is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle veiligheidsvoorschriften, gedragsregels en overige regels die door VRF1 zijn opgelegd aan Opdrachtgever. Overtreding hiervan heeft tot gevolg dat Opdrachtgever direct de toegang tot de ruimte van VRF1 wordt ontzegt.

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door VRF1 of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft VRF1 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door VRF1 bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is VRF1 gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. VRF1 spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan VRF1.

5.De aard van de werkzaamheden van VRF1 brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart VRF1 nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en VRF1.

Artikel 11 – Gebruik van de faciliteiten

 1. Om gebruik te mogen maken van de virtual racing, dient een gebruiker tenminste de leeftijd van 12 jaar te hebben bereikt, een lengte van minimaal 1,60 meter, gepaste schoenen dragen en in de stoel passen. Gebruiker dient een maximaal gewicht van 150 kilo te hebben.
 2. De Racing stoel staat op een verhoogd platform. Indien de racing stoel bezet is, dienen overige deelnemers gepaste afstand te behouden. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en dient zich strikt aan de veiligheidsvoorschriften te houden. De gedragsregels en veiligheidsvoorschriften worden bij aanvang aan elke deelnemer uitgelegd. Elke deelnemer is verplicht elke aanwijzing van de VRF1 direct op te volgen. Indien een deelnemer zich niet aan de gestelde regels houdt, kan hij (tijdelijk) het pand uitgezet worden.

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. VRF1 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal VRF1 de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan hello@vrf1.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van VRF1 verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever VRF1 tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien VRF1 op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting

1.VRF1 heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.VRF1 is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. VRF1 is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

 1. VRF1 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van VRF1 wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van VRF1, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan VRF1 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van VRF1 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten door VRF1 leidt tot aansprakelijkheid van VRF1, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. VRF1 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door VRF1 geleverde diensten, waaronder tevens verstaan diefstal.
 3. Elke gebruiker van de Racing stoel is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar geleden schade ingeval schade is ontstaan door het betreden van de Racing stoel en/of de directe omgeving van de Racing stoel, overtreding van de regels en voorschriften van VRF1, schade veroorzaakt door omstanders en/of andere bezoekers.
 4. VRF1 is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van ziekte, epileptische aanvallen, hartaanval of enige andere lichamelijke schade. Ook is VRF1 niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan de eigendommen van de bezoekers. VRF1 maakt gebruik van een open garderobe. Elke bezoeker dient zelf op zijn eigendommen te letten en zijn waardevolle spullen te allen tijde bij zich te bewaren.
 5. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van VRF1 per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 6. VRF1 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7. VRF1 is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur van de Racing.
 8. VRF1 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VRF1 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. VRF1 sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van VRF1 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VRF1 binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. VRF1 en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien VRF1 op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en VRF1 zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is VRF1 niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen VRF1 en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van VRF1 berusten uitsluitend bij VRF1 en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van VRF1 rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VRF1. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door VRF1 opgeleverde zaken, dient VRF1 expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van VRF1 rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VRF1 vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever VRF1 hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan VRF1 verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart VRF1 van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart VRF1 voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan VRF1 verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van VRF1 of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hello@vrf1.nlmet als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil VRF1 de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. VRF1 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen VRF1 en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. VRF1 kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen VRF1 en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.